Copy environment

Job Single

<header class="header ">
  <div class="container">
    <a href="#" class="logo header__logo">
  <span class="logo__label">gotoAndPlay</span>
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="170" height="29" viewBox="0 0 170 29" class="logo__img" fill="#353635" fill-rule="evenodd">
    <path d="M17.689,12.756c1.278,0.734,1.278,1.934,0,2.668s-3.366,1.935-4.643,2.668-2.321.133-2.321-1.335V11.422c0-1.466,1.043-2.066,2.321-1.333ZM28.049,26V13.952a14.015,14.015,0,1,0-5.184,10.824v1.668a0.494,0.494,0,0,0,.144.355c0.18,0.14.582,0.518,2.36,0.518a3.982,3.982,0,0,0,2.523-.506,0.551,0.551,0,0,0,.157-0.42V26ZM14.024,23.486a9.535,9.535,0,1,1,9.582-9.534A9.568,9.568,0,0,1,14.024,23.486ZM42.695,12.074q-2.9,0-2.894,3.485v2.36a4.168,4.168,0,0,0,.634,2.552,2.624,2.624,0,0,0,2.206.823,4.391,4.391,0,0,0,3-1.153V13.419A3.884,3.884,0,0,0,42.695,12.074Zm5.35,10.893Q48.045,29,42.474,29a9.3,9.3,0,0,1-3.749-.659,1.025,1.025,0,0,1-.359-1.756,0.866,0.866,0,0,1,.827-0.219,6.62,6.62,0,0,0,.634.192l0.663,0.165a8.061,8.061,0,0,0,1.847.22q3.308,0,3.309-3.868V22.308a5.933,5.933,0,0,1-3.419,1.1q-4.854,0-4.853-5.761V15.833q0-5.87,4.909-5.872A5.272,5.272,0,0,1,45.646,11.2V11.169a1.183,1.183,0,0,1,.344-0.851,1.127,1.127,0,0,1,.84-0.357,1.171,1.171,0,0,1,.883.343,1.2,1.2,0,0,1,.332.864v11.8Zm11.028-7.326q0-3.457-3.143-3.457-3.115,0-3.116,3.457v2.826q0,3.486,3.116,3.485,3.145,0,3.143-3.485V15.641ZM60.2,22.473a5.318,5.318,0,0,1-4.274,1.674,5.28,5.28,0,0,1-4.246-1.674,5.933,5.933,0,0,1-1.3-4.006V15.641a5.937,5.937,0,0,1,1.3-4.006A5.283,5.283,0,0,1,55.93,9.961,5.321,5.321,0,0,1,60.2,11.635a5.94,5.94,0,0,1,1.3,4.006v2.826A5.936,5.936,0,0,1,60.2,22.473Zm10.327,1.18a1.05,1.05,0,0,1-.787.329H68.918a4.341,4.341,0,0,1-3.833-1.619,7.746,7.746,0,0,1-.966-4.308V12.184h-0.8a1.011,1.011,0,0,1-.743-0.3,0.973,0.973,0,0,1-.3-0.713,1.033,1.033,0,0,1,1.047-1.043h0.8V7.3a1.157,1.157,0,0,1,.358-0.85,1.171,1.171,0,0,1,.855-0.357,1.126,1.126,0,0,1,.842.357,1.184,1.184,0,0,1,.344.85v2.827h2.564a1.02,1.02,0,0,1,.745.3,1.009,1.009,0,0,1,.3.741,0.975,0.975,0,0,1-.3.713,1.016,1.016,0,0,1-.745.3H66.518v5.845a5.764,5.764,0,0,0,.523,2.935,2.375,2.375,0,0,0,2.152.823h0.551a1.076,1.076,0,0,1,.787.315,1.064,1.064,0,0,1,.317.783A1.076,1.076,0,0,1,70.531,23.653Zm9.94-8.012q0-3.457-3.144-3.457-3.115,0-3.116,3.457v2.826q0,3.486,3.116,3.485,3.145,0,3.144-3.485V15.641ZM81.6,22.473a6.257,6.257,0,0,1-8.519,0,5.929,5.929,0,0,1-1.3-4.006V15.641a5.933,5.933,0,0,1,1.3-4.006,6.257,6.257,0,0,1,8.519,0,5.936,5.936,0,0,1,1.3,4.006v2.826A5.932,5.932,0,0,1,81.6,22.473ZM92.975,12.444Q92.161,10.125,91.2,7.711q-1.875,4.8-3.309,9.356H94.5Q93.788,14.764,92.975,12.444Zm5.708,10.468a1.181,1.181,0,0,1,.013.165,1.026,1.026,0,0,1-.385.837,1.365,1.365,0,0,1-.884.315,1.13,1.13,0,0,1-1.183-.96q-0.195-.768-0.469-1.742T95.14,19.317H87.252q-0.386,1.318-1.075,3.951a1.116,1.116,0,0,1-1.157.96,1.287,1.287,0,0,1-.856-0.329,1.066,1.066,0,0,1-.385-0.851,1.447,1.447,0,0,1,.055-0.329q1.048-4.335,2.509-8.725t3.308-8.917a1.607,1.607,0,0,1,3.172,0q1.763,4.336,3.213,8.711t2.606,8.931C98.659,22.793,98.673,22.858,98.683,22.912ZM110.73,23.8a1.178,1.178,0,0,1-.867.342,1.145,1.145,0,0,1-.841-0.342,1.167,1.167,0,0,1-.345-0.864V15.2a3.538,3.538,0,0,0-.523-2.14,2.485,2.485,0,0,0-2.095-.824,3.539,3.539,0,0,0-3.338,1.729V22.94a1.144,1.144,0,0,1-.358.864,1.2,1.2,0,0,1-.855.342,1.223,1.223,0,0,1-1.214-1.207V13.693a1.759,1.759,0,0,0-.855-1.729,0.834,0.834,0,0,1-.469-0.8,0.991,0.991,0,0,1,1.187-1.043,2.349,2.349,0,0,1,1.488.576,2.643,2.643,0,0,1,.608.906,5.552,5.552,0,0,1,4.3-1.646q4.521,0,4.522,5.022V22.94A1.164,1.164,0,0,1,110.73,23.8Zm10.631-10.5a3.913,3.913,0,0,0-2.868-1.262q-2.951,0-2.95,3.7v2.991q0,3.32,3.006,3.32a4.221,4.221,0,0,0,2.812-1.153v-7.6Zm2.454,10.838a2.136,2.136,0,0,1-1.986-1.207,5.914,5.914,0,0,1-3.611,1.207q-5.1,0-5.1-5.542v-2.5q0-6.146,4.935-6.146a5.461,5.461,0,0,1,3.309,1.07V5.3a1.131,1.131,0,0,1,.345-0.836,1.179,1.179,0,0,1,.868-0.344,1.148,1.148,0,0,1,.841.344,1.135,1.135,0,0,1,.345.836V20.58a1.774,1.774,0,0,0,.772,1.728,0.836,0.836,0,0,1,.469.8A0.99,0.99,0,0,1,123.815,24.147ZM137.3,9.413a2.765,2.765,0,0,0-.827-2.086,4.383,4.383,0,0,0-3.2-1.015h-3.86V13.8h4.219a3.963,3.963,0,0,0,2.811-.905,2.839,2.839,0,0,0,.855-2.141V9.413Zm0.855,5.213a6.461,6.461,0,0,1-4.467,1.455h-4.273v6.914a1.242,1.242,0,1,1-2.483,0V5.215a1.206,1.206,0,0,1,.358-0.864,1.178,1.178,0,0,1,.883-0.371h5.267a6.642,6.642,0,0,1,4.936,1.728,5.077,5.077,0,0,1,1.405,3.677v1.4A4.953,4.953,0,0,1,138.153,14.626Zm6.065,9.521a2.281,2.281,0,0,1-1.489-.576,3.058,3.058,0,0,1-1.075-2.552V5.3a1.111,1.111,0,0,1,.359-0.836,1.234,1.234,0,0,1,1.709,0,1.114,1.114,0,0,1,.359.836V20.58a1.754,1.754,0,0,0,.855,1.728,0.836,0.836,0,0,1,.468.8A0.989,0.989,0,0,1,144.218,24.147Zm10.341-6.365h-2.9q-2.923,0-2.923,2.14V20.14q0,2.14,2.839,2.14,2.979,0,2.979-2.881V17.781Zm2.453,6.365a1.95,1.95,0,0,1-1.433-.576,1.8,1.8,0,0,1-.551-0.823,5.01,5.01,0,0,1-3.861,1.4,5.256,5.256,0,0,1-3.695-1.152,3.781,3.781,0,0,1-1.13-2.881v-0.22a3.563,3.563,0,0,1,1.213-2.853,5.945,5.945,0,0,1,3.86-1.126h3.144V15.257a4.159,4.159,0,0,0-.552-2.469,2.735,2.735,0,0,0-2.289-.823,5.81,5.81,0,0,0-2.811.686,1.226,1.226,0,0,1-.58.165A0.947,0.947,0,0,1,147.6,12.5a1.044,1.044,0,0,1-.289-0.727,0.987,0.987,0,0,1,.5-0.851,7.594,7.594,0,0,1,4.054-.96,5.081,5.081,0,0,1,4.026,1.4,6.394,6.394,0,0,1,1.074,4.115v5.1a1.813,1.813,0,0,0,.772,1.728,0.912,0.912,0,0,1,.469.8A0.989,0.989,0,0,1,157.012,24.147Zm9.184-2.085a14.981,14.981,0,0,1-2.787,5.158A5.725,5.725,0,0,1,159.385,29a1.227,1.227,0,0,1-.966-0.33,1.159,1.159,0,0,1-.358-0.851,1.038,1.038,0,0,1,1.13-1.152q2.427-.082,3.888-2.8-1.572-3.923-2.73-7.01t-1.875-5.42c-0.019-.072-0.032-0.137-0.042-0.192a1.335,1.335,0,0,1-.013-0.192,0.992,0.992,0,0,1,.358-0.8,1.287,1.287,0,0,1,.855-0.3,1.078,1.078,0,0,1,1.048.823q0.744,2.334,1.64,4.843t1.944,5.227l3.419-10.1a1.1,1.1,0,0,1,1.1-.8,1.253,1.253,0,0,1,.855.316,1.029,1.029,0,0,1,.358.809,1.473,1.473,0,0,1-.082.466Z"/>
  </svg>
</a>
    <button class="header__nav-button js-nav-toggle">
        <svg class="icon header__nav-toggle-icon header__nav-toggle-icon--open">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#menu"></use>
</svg>
        <svg class="icon header__nav-toggle-icon header__nav-toggle-icon--close">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#menu-close"></use>
</svg>
        <span class="header__nav-button-label">Navigation</span>
      </button>
    <nav class="header__nav">
      <ul class="header__nav-list">
        <li class="header__nav-item is-current">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  Work
</a>
        </li>
        <li class="header__nav-item">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  Team
</a>
        </li>
        <li class="header__nav-item">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  Contact
</a>
        </li>
        <li class="header__nav-item">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  About
</a>
        </li>
        <li class="header__nav-item header__nav-item--mobile">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  Brand kit
</a>
        </li>
        <li class="header__nav-item header__nav-item--mobile">
          <a href="#" class="link header__nav-link">
  Privacy Policty
</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
  <div class="header__background">
    <svg class="header__background-triangle" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 160 177.23">
      <path d="M142.34,61.33a30.14,30.14,0,0,1,0,54.87l-95,54.6C21.41,185.88,0,173.51,0,143.35V33.88C0,3.72,21.41-8.65,47.34,6.43l95,54.9"/>
    </svg>
  </div>
  <div class="header__footer">
    <ul class="list social header__social">
      <li class="list__item "> <a href="https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#facebook"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Facebook page</span>
    </a>
      </li>
      <li class="list__item "> <a href="https://www.instagram.com/gotoandplayee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#instagram"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Instagram feed</span>
    </a>
      </li>
      <li class="list__item "> <a href="https://twitter.com/gotoandplayee" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#twitter"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Twitter feed</span>
    </a>
      </li>
    </ul>

    <nav class="languages header__lang">
      <ul class="list languages__list">
        <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages__link is-current">
  eng
</a>
        </li>
        <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages__link">
  est
</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>

<div class="main ">
  <div class="main__content">
    <div class="hero ">
      <div class="h-container">
        <div class="hero__inner">

          <h1 class="heading h2">
            <span class="heading__small">a call for</span>
            <span class="heading__main">
          default developer
      </span>
          </h1>
          <div class="hero__content">
            <div class="hero__content-details text">
              <h4 class="h-hidden-xs h-hidden-sm text-lowercase">details</h4>
              <p>Location: Tartu, Estonia</p>
              <p>Hours: full time, flexible</p>
              <p>Min. Experience: Junior dev</p>
            </div>
            <a class="hero__content-button js-scroll-to" href="#scroll-down">read more</a>
            <div class="image image--fluid hero__content-image">
              <div class="image__inner">
                <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20175%20325%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-srcset="//placehold.it/175x325 175w, //placehold.it/350x650 350w" data-sizes="auto" alt="" class="image__img lazyload">
                <noscript>
        <img src="//placehold.it/175x325" srcset="//placehold.it/175x325 175w, //placehold.it/350x650 350w" sizes="100vw" alt="" class="image__img">
      </noscript>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="image image--fluid hero__pattern">
        <div class="image__inner">
          <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-srcset="../../inc/img/hero-pattern.svg 192w" data-sizes="auto" alt="" class="image__img lazyload">
          <noscript>
        <img src="../../inc/img/hero-pattern.svg" srcset="../../inc/img/hero-pattern.svg 192w" sizes="100vw" alt="" class="image__img">
      </noscript>
        </div>
      </div>
    </div>
    <section class="section section--full section--page-intro " id="scroll-down">
      <div class="section__inner">
        <div class="section__content">
          <div class="job-content">
            <div class="h-container h-container--small">
              <div class="job-content__content text editor">
                <h3>Get to know us</h3>
                <p>We're small but perfectly formed web development company established in 2011, we have grown from 2 founders to 8 highly motivated members. We are developing high-end web applications hand-in-hand with some of the greatest
                  design agencies around, we are constantly pushing forward our work processes for even better results. We are trusted partner for more than 100 companies around the world including <strong>Telia</strong>, <strong>Tavex</strong>,
                  <strong>Mobi Lab</strong> and <strong>Diapol</strong>.</p>
              </div>
            </div>
            <div class="picture job-content__picture ">
              <div class="picture__pattern picture__pattern--orange"></div>
              <div class="image image--fluid image--background picture__image">
                <div class="image__inner">
                  <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20760%2010000%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-srcset="//placehold.it/760x10000 760w" data-sizes="auto" alt="" class="image__img lazyload">
                  <noscript>
        <img src="//placehold.it/760x10000" srcset="//placehold.it/760x10000 760w" sizes="100vw" alt="" class="image__img">
      </noscript>
                </div>
              </div>
              <div class="picture__pattern picture__pattern--green"></div>
            </div>
            <div class="h-container h-container--small">
              <div class="job-content__content text editor">
                <p>We’re looking for an frontend developer to join our team of talented engineers. In this role you’ll design, code, and grow clients front-end services, the heart and blood of our products. We have a strong focus on scaleability,
                  reliability, performance and agility. We build services in Python and Java using technologies like Cassandra, Redis, NSQ, and MySQL.</p><br>
                <h3>Responsibilites</h3>
                <ul>
                  <li>Architect and develop software features based on visual mockups</li>
                  <li>Takes ownership of any step in the software development process, from design through maintenance</li>
                  <li>Delivers high quality code, which is functional, maintainable and performant, while working and communicating in a team environment</li>
                  <li>Contributes to the infrastructure that the team leverages for modular development</li>
                </ul><br><br>
                <h3>Desired skills & experience</h3>
                <ul>
                  <li>You are the type that gets things done</li>
                  <li>You are great at working in a team environment</li>
                  <li>You english very gut</li>
                  <li>You have heard about Wordpress</li>
                  <li>You are comfortable with HTML5, CSS3/Sass and Javascript/Typescript</li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            <div class="picture job-content__picture job-content__picture--second picture--double">
              <div class="picture__pattern picture__pattern--grey"></div>
              <div class="picture__images">
                <div class="image image--fluid image--background picture__image">
                  <div class="image__inner">
                    <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20278%20186%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-srcset="//placehold.it/278x186 278w, //placehold.it/556x372 556w" data-sizes="auto" alt="" class="image__img lazyload">
                    <noscript>
        <img src="//placehold.it/278x186" srcset="//placehold.it/278x186 278w, //placehold.it/556x372 556w" sizes="100vw" alt="" class="image__img">
      </noscript>
                  </div>
                </div>
                <div class="picture__pattern picture__pattern--yellow"></div>
                <div class="image image--fluid image--background picture__image picture__image--second">
                  <div class="image__inner">
                    <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20278%20186%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-srcset="//placehold.it/278x186 278w, //placehold.it/556x372 556w" data-sizes="auto" alt="" class="image__img lazyload">
                    <noscript>
        <img src="//placehold.it/278x186" srcset="//placehold.it/278x186 278w, //placehold.it/556x372 556w" sizes="100vw" alt="" class="image__img">
      </noscript>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="h-container h-container--small">
              <div class="job-content__content text editor">
                <h3>Benefits</h3>
                <ul>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            <div class="h-container h-container--small h-text-center">

              <a href="#" class="button button--tertiary button--w-shadow job-content__button">
  Apply now
</a>
            </div>
          </div>

        </div>
      </div>
    </section>

  </div>
  <div class="sticky-footer ">
    <ul class="list social sticky-footer__social">
      <li class="list__item "> <a href="https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#facebook"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Facebook page</span>
    </a>
      </li>
      <li class="list__item "> <a href="https://www.instagram.com/gotoandplayee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#instagram"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Instagram feed</span>
    </a>
      </li>
      <li class="list__item "> <a href="https://twitter.com/gotoandplayee" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#twitter"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Twitter feed</span>
    </a>
      </li>
    </ul>
    <nav class="languages languages--dark sticky-footer__languages">
      <ul class="list languages--dark languages__list">
        <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages--dark languages__link is-current">
  eng
</a>
        </li>
        <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages--dark languages__link">
  est
</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
  <footer class="footer main__footer">

    <h2 class="heading heading--on-dark footer__heading">
      <span class="heading__small">take a look at our</span>
      <span class="heading__main">
          <a href="#" class="link link--h2 footer__heading">
  case studies
</a>
      </span>
    </h2>

    <nav class="footer__nav">
      <ul class="list social footer__social">
        <li class="list__item "> <a href="https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#facebook"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Facebook page</span>
    </a>
        </li>
        <li class="list__item "> <a href="https://www.instagram.com/gotoandplayee/" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#instagram"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Instagram feed</span>
    </a>
        </li>
        <li class="list__item "> <a href="https://twitter.com/gotoandplayee" class="social__link">
      <svg class="icon ">
  <use xlink:href="../../inc/svg/global.b2834a8c5e2811bb3821991f69ec7764.svg#twitter"></use>
</svg>
      <span class="social__label">Visit our Twitter feed</span>
    </a>
        </li>
      </ul>

      <ul class="list footer__menu">
        <li class="list__item "> <a href="#" class="link footer__menu-link">
  Brand kit
</a>
        </li>
        <li class="list__item "> <a href="#" class="link footer__menu-link">
  Privacy policy
</a>
        </li>
        <li class="list__item "> <a href="#" class="link footer__menu-link">
  Something else
</a>
        </li>
      </ul>

      <nav class="languages footer__lang">
        <ul class="list languages__list">
          <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages__link is-current">
  eng
</a>
          </li>
          <li class="list__item languages__item"> <a href="#" class="link languages__link">
  est
</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </nav>
  </footer>
  <div class="cookie ">
    <div class="cookie__notice">
      <div class="cookie__content text">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis molestias maxime odio id hic iste? Cumque, voluptates similique sit doloribus impedit, minus culpa odit quas tempore voluptatum. Odit, animi, ratione.
      </div>
      <div class="cookie__actions">

        <button type="button" class="button cookie__accept-button">
  Nõustun
</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
{
 "language": "en-US",
 "data": {
  "header": {
   "logo": {
    "label": "gotoAndPlay",
    "link": "#"
   },
   "navButtonLabel": "Navigation",
   "navigation": [
    {
     "link": "#",
     "title": "Work",
     "current": true
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Team"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Contact"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "About"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Brand kit",
     "modifier": "header__nav-item--mobile"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Privacy Policty",
     "modifier": "header__nav-item--mobile"
    }
   ],
   "social": {
    "items": [
     {
      "link": "https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/",
      "icon": "facebook",
      "label": "Visit our Facebook page"
     },
     {
      "link": "https://www.instagram.com/gotoandplayee/",
      "icon": "instagram",
      "label": "Visit our Instagram feed"
     },
     {
      "link": "https://twitter.com/gotoandplayee",
      "icon": "twitter",
      "label": "Visit our Twitter feed"
     }
    ]
   },
   "languages": {
    "items": [
     {
      "link": "#",
      "title": "eng",
      "current": "true"
     },
     {
      "link": "#",
      "title": "est"
     }
    ]
   }
  },
  "footer": {
   "heading": {
    "prefix": "take a look at our",
    "text": "case studies",
    "link": "#"
   },
   "social": {
    "items": [
     {
      "link": "https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/",
      "icon": "facebook",
      "label": "Visit our Facebook page"
     },
     {
      "link": "https://www.instagram.com/gotoandplayee/",
      "icon": "instagram",
      "label": "Visit our Instagram feed"
     },
     {
      "link": "https://twitter.com/gotoandplayee",
      "icon": "twitter",
      "label": "Visit our Twitter feed"
     }
    ]
   },
   "languages": {
    "items": [
     {
      "link": "#",
      "title": "eng",
      "current": "true"
     },
     {
      "link": "#",
      "title": "est"
     }
    ]
   },
   "navigation": [
    {
     "link": "#",
     "title": "Brand kit"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Privacy policy"
    },
    {
     "link": "#",
     "title": "Something else"
    }
   ]
  },
  "hero": {
   "heading": {
    "prefix": "a call for",
    "text": "default developer"
   },
   "details": {
    "title": "details",
    "content": "<p>Location: Tartu, Estonia</p><p>Hours: full time, flexible</p><p>Min. Experience: Junior dev</p>"
   },
   "button": {
    "text": "read more",
    "link": "#scroll-down"
   }
  },
  "jobContent": {
   "picture": true,
   "picture2": {
    "image2": true
   },
   "content1": "<h3>Get to know us</h3><p>We're small but perfectly formed web development company established in 2011, we have grown from 2 founders to 8 highly motivated members. We are developing high-end web applications hand-in-hand with some of the greatest design agencies around, we are constantly pushing forward our work processes for even better results. We are trusted partner for more than 100 companies around the world including <strong>Telia</strong>, <strong>Tavex</strong>, <strong>Mobi Lab</strong> and <strong>Diapol</strong>.</p>",
   "content2": "<p>We’re looking for an frontend developer to join our team of talented engineers. In this role you’ll design, code, and grow clients front-end services, the heart and blood of our products. We have a strong focus on scaleability, reliability, performance and agility. We build services in Python and Java using technologies like Cassandra, Redis, NSQ, and MySQL.</p><br><h3>Responsibilites</h3><ul><li>Architect and develop software features based on visual mockups</li><li>Takes ownership of any step in the software development process, from design through maintenance</li><li>Delivers high quality code, which is functional, maintainable and performant, while working and communicating in a team environment</li><li>Contributes to the infrastructure that the team leverages for modular development</li></ul><br><br><h3>Desired skills & experience</h3><ul><li>You are the type that gets things done</li><li>You are great at working in a team environment</li><li>You english very gut</li><li>You have heard about Wordpress</li><li>You are comfortable with HTML5, CSS3/Sass and Javascript/Typescript</li></ul>",
   "content3": "<h3>Benefits</h3><ul><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li><li>Lorem ipsum dolor sit amet</li></ul>",
   "button": {
    "text": "Apply now",
    "link": "#"
   }
  },
  "id": "scroll-down",
  "stickyFooter": {
   "social": {
    "items": [
     {
      "link": "https://www.facebook.com/gotoandplay.ee/",
      "icon": "facebook",
      "label": "Visit our Facebook page"
     },
     {
      "link": "https://www.instagram.com/gotoandplayee/",
      "icon": "instagram",
      "label": "Visit our Instagram feed"
     },
     {
      "link": "https://twitter.com/gotoandplayee",
      "icon": "twitter",
      "label": "Visit our Twitter feed"
     }
    ]
   },
   "languages": {
    "items": [
     {
      "link": "#",
      "title": "eng",
      "current": "true"
     },
     {
      "link": "#",
      "title": "est"
     }
    ]
   }
  },
  "cookie": {
   "content": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis molestias maxime odio id hic iste? Cumque, voluptates similique sit doloribus impedit, minus culpa odit quas tempore voluptatum. Odit, animi, ratione.",
   "button": {
    "text": "Nõustun"
   }
  }
 }
}